ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು
Dental prosthetic restorations zirconia blocks
 • ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ
  ಬಿಳಿ ಜಿರ್ಕೋನಿಯಾ

  The white zirconia is a metal-free material for the aesthetic restoration that is certified biocompatible, extremely durable material used in dentistry today.

  Discover the White
  ಬಿಳಿ
 • ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ
  ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಜಿರ್ಕೋನಿಯಾ

  Bloomzir® preshaded zirconia is popular with dental laboratories due to the time-savings and shade consistency the base shade provides.

  Discover the Preshaded
  ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ
 • ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ
  ಮಲ್ಟಿಲೇಯರ್ ಜಿರ್ಕೋನಿಯಾ

  ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಂದ CAD/CAM ಗಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಲೇಯರ್ ಜಿರ್ಕೋನಿಯಾ ಪ್ರಾಸ್ಥೆಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ದಂತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

  Discover the Multilayer
  ಬಹುಪದರ
 • ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ
  3D Pro Multilayer Zirconia

  3D Pro multilayer zirconia is available for VITA 16 shades plus 4 bleach shades which can cover the aesthetics requirements from those technicians and clinicians. Providing a natural-looking and long-lasting restoration that can function as real teeth.

  Discover the 3D Pro
  3D Pro<span class="new-icon">NEW!</span>
 • ಬಿಳಿ
 • ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ
 • ಬಹುಪದರ
 • 3 ಡಿ ಪ್ರೊಹೊಸ!

Latest Projects and Videos

Explore Bloomden latest videos, Customer good reviews.

Bloomzir Zirconia Applications

Dental prosthetic restorations made from zirconia may be obtained using the CAD/CAM technology
Posterior Crown
Posterior Crown

High strength can enable zirconia to be durable

ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ
ಪೂರ್ಣ ಕಮಾನು
ಪೂರ್ಣ ಕಮಾನು

3D Pro multilayer one advantage is its strength and durability. Consider how much force your back teeth exert on the food that you chew.

ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ

From the Facebook

ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಾ?

If you have good looking zirconia cases and would like to share to us, we will arrange free brochure or zirconia samples for you.